Allegorithmic Politics of Game Exchange 
 (Proceedings of DiGRA 2023)

Earthy Survival: Monstrous Games Preliminary Research (2022)
VĚČNÝ NÁVRAT DO TAMRIELU

Herní nostalgie jako odvrácená strana nerůstu imaginace (2022): S Ondřejem Trhoňem pro A2
Allegorhitmic work / Alegoritmická práce
(2020 - now)

Digital games are nearly always portraying some kind of work. In my PhD project, I focus on developing critical and subversive approaches to the medium of digital games and its possible overlaps into contemporary art. The practical output of the project involves a series of original digital games titled Dreaming About Work that illustrate the theoretical part of the project: research into the notions of game exchange, market and allegorithm - how they relate to game work, ideology and speculations about futures. The aim of the theoretical part of my dissertation project is to analyse the ideologies of popular games, using a Marxist analysis of algorithms of exchange in game markets. The theoretical thesis also explores strategies for subversive (xeno-)games, based on the politics of alienation, the Marxian concept of negation or the Laboria Cuboniks Xeno-Feminism. The research question in my dissertation project finaly asks: How can digital games actualize their own critical potential within representations of game work and exchange?
______________________________
Digitální hry téměř vždy zobrazují nějaký druh práce. V projektu doktorského studia se zaměřuji na rozvíjení kritických a subverzivních přístupů k médiu digitálních her a jejich možných přesahů do současného umění. Praktickým výstupem projektu je série autorských digitálních her s názvem Dreaming About Work, které ilustrují teoretickou část projektu: Výzkum pojmů herní směny, trhu a alegoritmu – jejich vztahu k herní práci, ideologii a spekulaci o budoucnosti. Cílem teoretické části mého disertačního projektu je analyzovat ideologie populárních her, pomocí marxistické analýzy algoritmů směny na herních trzích. Teoretická práce zároveň zkoumá strategie pro subverzivní (xeno-)hry, vycházející z politiky odcizení, marxistického konceptu negace a Manifestu xeno-feminismu Laboria Cuboniks. Výzkumnou otázkou mého disertačního projektu je: Jak mohou digitální hry aktualizovat svůj kritický potenciál v rámci zobrazení herní práce a směny?
Back to Top